Allmänna villkor

Allmänna leveransbestämmelser NL09

Tillämplighet. Definitioner

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser ska tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

Det eller de föremål som säljaren enligt parternas avtal ska leverera benämns i dessa bestämmelser ”Produkten”. Uttrycket innefattar också programvara och dokumentation.

När uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” används i dessa bestämmelser avses en handling underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektronisk post eller andra kommunikationsformer som parterna har kommit överens om.

Produktinformation

2. Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Teknisk dokumentation och information

3. All teknisk dokumentation rörande Produkten eller dess tillverkning, vilken före eller efter avtalets ingående överlämnas av den ena parten till den andra, förblir den överlämnande partens egendom.

Mottagen teknisk dokumentation eller information får inte utan den andra partens medgivande användas för annat ändamål än det för vilket den överlämnats. Med undantag för sådan dokumentation som nämns i punkt 4 får den inte utan medgivande från den andra parten kopieras, utlämnas till eller bringas till tredje mans kännedom.

4. Säljaren ska senast vid leveransen utan särskild ersättning tillhandahålla köparen en uppsättning, eller det antal som avtalats, av sådan teknisk dokumentation, som är tillräckligt utförlig för att köparen ska kunna ombesörja montage, idriftsättning, drift och underhåll (inbegripet löpande reparationer) av Produktens alla delar. Säljaren är dock inte skyldig att tillhandahålla dokumentation för tillverkning av Produkten eller reservdelar.

Med köparens samtycke får säljaren uppfylla ovannämnda förpliktelser genom att göra motsvarande dokumentation tillgänglig via Internet.

Prov före leverans (leveransprov)

5. Har leveransprov avtalats, ska provet utföras där Produkten tillverkas, såvida inte annan plats har avtalats. Har tekniska krav för provet inte avtalats, utförs det i överensstämmelse med normal praxis inom vederbörande industribransch i det land där Produkten tillverkas.

6. Säljaren ska skriftligen underrätta köparen om leveransprov i så god tid att köparen kan närvara. Har köparen erhållit sådan underrättelse, får leveransprov genomföras även om köparen inte är företrädd vid provet.

Säljaren ska föra protokoll över leveransprov. Provningsprotokollet ska sändas till köparen. Protokollet ska, om inte köparen visar annat, anses ge en korrekt beskrivning av hur leveransprovet genomfördes och dess resultat.

7. Visar sig Produkten vid leveransprov inte vara i avtalat skick, ska säljaren snarast möjligt se till att Produkten görs avtalsenlig. Om köparen begär det ska nytt prov därefter utföras, såvida inte avvikelsen var obetydlig.

8. Har inte annan fördelning avtalats, ska säljaren bära alla kostnader för leveransprov som utförs där Produkten tillverkas. Köparen ska dock vid sådant leveransprov bära alla kostnader för sina representanter, inklusive kostnader för resa och uppehälle.

Leveransklausul

9. Har ingen leveransklausul avtalats ska leverans ske ”Ex Works” enligt vid avtalets ingående gällande INCOTERMS. Har leveransklausul avtalats, ska den tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS.

Leveranstid. Försening

10. Har parterna istället för en bestämd leveranstidpunkt avtalat om en tidrymd inom vilken leverans ska ske, löper denna från avtalets ingående.

11. Finner säljaren att han inte kan leverera i rätt tid, eller framstår försening på hans sida såsom sannolik, ska han utan uppskov skriftligen meddela köparen detta och därvid ange orsaken till förseningen samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Underlåter säljaren att lämna sådant meddelande, ska han, oberoende av reglerna i punkterna 13 och 14, ersätta köparen de merutgifter denne orsakas och som han skulle ha undvikit om han fått meddelande i tid.

12. Försenas leveransen på grund av någon omständighet som enligt punkt 36 utgör befrielsegrund eller på grund av någon handling eller underlåtenhet från köparens sida, inklusive säljarens avbrytande av avtalets fullgörande enligt punkt 18, ska leveranstiden förlängas så mycket som med hänsyn till omständigheterna i fallet är skäligt. Leveranstiden ska förlängas även om orsaken till förseningen inträffar efter utgången av den ursprungligen avtalade leveranstiden.

13. Levererar inte säljaren Produkten i rätt tid, har köparen rätt till vite från den dag leverans skulle ha skett.

Vitet ska utgöra 1 % av det avtalade priset för varje påbörjad vecka förseningen varar. Är endast en del av Produkten försenad ska vitet beräknas på den del av priset som hänför sig till den del av Produkten som på grund av förseningen inte kan tas i bruk.

Vitet ska inte överstiga 10 % av detta beräkningsunderlag.

Vitet förfaller till betalning vid skriftligt krav från köparen, dock tidigast när Produkten i sin helhet levererats eller vid tidpunkten för hävning enligt punkt 14.

Köparen förlorar sin rätt till vite, om han inte har framställt skriftligt krav härom inom sex månader efter att leverans skulle ha skett.

14. Är förseningen så lång att köparen blivit berättigad till maximalt vite enligt punkt 13, och har Produkten ännu inte levererats, får köparen skriftligen kräva leverans inom en sista skälig frist som inte får vara kortare än en vecka.

Levererar inte säljaren inom fristen, och detta inte beror på någon omständighet som köparen bär ansvaret för, får köparen genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet i vad avser den del av Produkten som inte kan tas i bruk till följd av förseningen.

Köparen har vid sådan hävning även rätt till ersättning för den skada han lider på grund av säljarens försening i den mån skadan överstiger det maximala vite han kunnat kräva enligt punkt 13. Skadeståndet ska inte överstiga 10 % av den del av priset som hänför sig till den del av Produkten som hävningen avser. Köparen får dessutom häva avtalet genom skriftligt meddelande till säljaren om det står klart att det kommer att inträffa en försening som enligt reglerna i punkt 13 skulle ge köparen rätt till maximalt vite. Vid en sådan hävning har köparen rätt till såväl maximalt vite som ersättning enligt tredje stycket i denna punkt.

Bortsett från vite enligt punkt 13 och hävning med begränsad ersättning enligt punkt 14 är varje krav från köparen med anledning av säljarens försening uteslutet. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

15. Finner köparen att han inte kommer att kunna ta emot Produkten på avtalad dag, eller framstår försening på hans sida såsom sannolik, ska han utan uppskov skriftligen meddela säljaren detta och därvid ange orsaken till förseningen samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då mottagandet beräknas kunna ske.

Underlåter köparen att ta emot Produkten på avtalad dag, är han ändå skyldig att erlägga varje betalning som gjorts beroende av leverans, som om Produkten hade levererats. Säljaren ska ombesörja lagring av Produkten på köparens risk och bekostnad. Om köparen kräver det ska säljaren försäkra Produkten på köparens bekostnad.

16. Såvida inte köparens i punkt 15 angivna underlåtenhet beror på förhållanden som avses i punkt 36, får säljaren skriftligen kräva att köparen tar emot Produkten inom en skälig frist.

Underlåter köparen, av orsak som säljaren inte bär ansvaret för, att ta emot Produkten inom fristen, får säljaren genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet såvitt avser den del av den leveransfärdiga Produkten som på grund av köparens underlåtenhet inte har levererats. Säljaren har i sådant fall rätt till ersättning för den skada som köparens underlåtenhet orsakat honom. Ersättningen ska inte överstiga den del av priset som hänför sig till den del av Produkten som hävningen avser.

Betalning

17. Om inte annat avtalats ska betalning ske mot faktura med 30 dagars betalningsfrist från fakturadatum.

Om inte annat avtalats ska det avtalade priset, med tillägg av eventuell mervärdesskatt, faktureras med en tredjedel vid avtalets ingående och en tredjedel vid säljarens skriftliga meddelande om att den huvudsakliga delen av Produkten är leveransfärdig. Slutlikvid faktureras vid leverans av Produkten.

18. Betalar inte köparen i rätt tid, har säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt lagen om dröjsmålsränta i säljarens land.

Betalar inte köparen i rätt tid, får säljaren dessutom, efter att skriftligen ha meddelat köparen, avbryta sitt fullgörande av avtalet till dess betalning sker.

19. Om köparen inte betalat tre månader efter förfallodagen, får säljaren häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Säljaren har då, utöver dröjsmålsräntan, rätt till ersättning för den skada han lider. Ersättningen ska dock inte överstiga det avtalade priset. Äganderättsförbehåll

20. Produkten förblir säljarens egendom till dess den blivit fullt betald, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

Ansvar för fel

21. Säljaren är skyldig att i enlighet med bestämmelserna i punkterna 22–33, genom utbyte eller reparation, avhjälpa alla fel i Produkten som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.

Om säljaren ansvarar för fel ansvarar han även för skada på Produkten som felet orsakar.

Säljarens ansvar omfattar inte fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller på av denne föreskriven eller specificerad konstruktion.

22. Säljarens ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för Produkten gått över på köparen. Ansvaret omfattar exempelvis inte fel som uppstår till följd av att driftsförhållandena avviker från vad som förutsatts i avtalet eller av oriktig användning av Produkten. Det omfattar inte heller fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens skriftliga medgivande eller av köparen oriktigt utförda reparationer. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.

23. Säljarens ansvar avser endast fel som visar sig inom ett år från den dag Produkten levererades. Används Produkten mer intensivt än som avtalats, förkortas ansvarstiden i motsvarande grad.

24. För delar som bytts ut eller reparerats i enlighet med punkt 21 har säljaren samma ansvar som för den ursprungliga Produkten under en tid av ett år. För Produktens övriga delar förlängs den i punkt 23 nämnda ansvarstiden endast med den tid som Produkten inte kunnat användas till följd av fel som säljaren ansvarar för.

25. Köparen ska skriftligen till säljaren reklamera fel utan oskäligt uppehåll efter att felet har visat sig och i intet fall senare än två veckor efter utgången av den ansvarstid som följer av punkterna 23 och 24. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. Reklamerar köparen inte skriftligen inom de frister som angivits ovan, förlorar han rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.

Finns det anledning att anta att felet kan medföra risk för skada ska reklamation ske genast. Om inte reklamation sker genast, förlorar köparen rätten att göra gällande anspråk på grund av skada som uppstår på Produkten och som skulle ha undvikits om sådan reklamation hade skett.

26. Sedan säljaren har mottagit skriftlig reklamation enligt punkt 25, ska han avhjälpa felet med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar.

Avhjälpande inom denna frist ska äga rum vid en sådan tidpunkt att köparens verksamhet inte störs mer än nödvändigt. Säljaren ska själv bära kostnaderna för avhjälpandet i enlighet med reglerna i punkterna 21–33.

Avhjälpandet ska utföras där Produkten befinner sig, om inte säljaren med hänsyn till båda parters intresse finner det mer ändamålsenligt att Produkten sänds till honom eller av honom anvisad plats.

Kan avhjälpandet ske genom att en felaktig del byts ut eller repareras och kan demontering och inmontering av delen utföras utan särskild fackkunskap, får säljaren kräva att den felaktiga delen sänds till honom eller av honom anvisad plats för reparation eller utbyte. Säljaren har då fullgjort vad som åligger honom på grund av felet när han till köparen levererar en reparerad eller utbytt del.

27. Om avhjälpande av fel medför ingrepp i annat än Produkten, svarar köparen för arbete och kostnader som orsakas därav.

28. Varje transport i samband med avhjälpande av fel ska ske på säljarens risk och bekostnad.

Köparen ska följa säljarens instruktioner om hur transporten ska utföras.

29. Köparen ska bära de merkostnader för avhjälpande av fel som säljaren orsakas av att Produkten befinner sig på annan plats än den bestämmelseort som vid avtalets ingående angetts för säljarens leverans till köparen eller – då någon sådan inte angetts – leveransorten.

30. Felaktiga delar som byts ut i enlighet med punkt 21 ska ställas till säljarens förfogande och blir hans egendom.

31. Reklamerar köparen enligt punkt 25 och det visar sig inte föreligga något fel som säljaren svarar för, har denne rätt till ersättning för det arbete och de kostnader reklamationen orsakat honom.

32. Uppfyller inte säljaren inom skälig tid sina förpliktelser enligt punkt 26, får köparen skriftligen ge honom en slutlig frist för det. Har inte säljaren uppfyllt sina förpliktelser inom fristen får köparen efter eget val:
a) på säljarens risk och bekostnad utföra eller låta utföra nödvändiga åtgärder för att avhjälpa felet förutsatt att köparen därvid förfar med omdöme, eller
b) kräva prisavdrag med högst 20 % av det avtalade priset. Är felet väsentligt får köparen istället häva avtalet genom skriftligt meddelande till säljaren. Köparen har även rätt till sådan hävning om felet efter åtgärd som nämns under a) alltjämt är väsentligt. Vid hävning har köparen rätt till ersättning för den skada han lider. Ersättningen ska dock inte uppgå till mer än 20 % av det avtalade priset.

33. Oavsett vad som stadgas i punkterna 21–32 har säljaren inte något ansvar för fel i någon del av Produkten längre än två år från den i punkt 23 nämnda ansvarstidens början.

34. Säljaren har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i punkterna 21–33. Detta gäller varje förlust felet kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Ansvar för sakskada orsakad av Produkten

35. Säljaren ansvarar inte för skada som Produkten orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada om skadan inträffar då Produkten är i köparens besittning.

Köparen ska hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som säljaren enligt första stycket inte ansvarar för.

Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, ska andra parten genast skriftligen underrättas härom.

Säljaren och köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av Produkten. Det inbördes förhållandet mellan köparen och säljaren ska dock alltid avgöras genom skiljeförfarande enligt punkt 39.

Befrielsegrunder (force majeure)

36. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.

Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.

37. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund som nämns i punkt 36, att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande.

Vid force majeure hos köparen ska han ersätta säljaren för de kostnader denne får vidkännas för att säkra och skydda Produkten.

38. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, får vardera parten häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten, om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 36.

Tvister. Tillämplig lag

39. Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband med det får inte dras under domstolsprövning utan ska avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande i säljarens land.

40. Alla tvister i anledning av avtalet ska bedömas enligt lagen i säljarens land.

2020-02-10